array_uintersect 计算数组的交集,用回调函数比较数据


array_uintersect

(PHP 5)

array_uintersect计算数组的交集,用回调函数比较数据

说明

array array_uintersect ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callback $data_compare_func )

array_uintersect() 返回一个数组,该数组包含了所有在 array1 中也同时出现在所有其它参数数组中的值。数据比较是用回调函数进行的。

Example #1 array_uintersect() 例子

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect($array1$array2"strcasecmp"));
?>

以上例程会输出:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
    [0] => red
)

此比较是通过用户提供的回调函数来进行的。如果认为第一个参数小于,等于,或大于第二个参数时必须分别返回一个小于零,等于零,或大于零的整数。

参见 array_intersect()array_uintersect_assoc()array_intersect_uassoc()array_uintersect_uassoc()


«  array_udiff_uassoc
» array_uintersect_assoc
快速导航

Copyright © 2016 phpStudy | 皖ICP备18014864号-4