array_merge_recursive 递归地合并一个或多个数组


array_merge_recursive

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

array_merge_recursive递归地合并一个或多个数组

说明

array array_merge_recursive ( array $array1 [, array $... ] )

array_merge_recursive() 将一个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。

如果输入的数组中有相同的字符串键名,则这些值会被合并到一个数组中去,这将递归下去,因此如果一个值本身是一个数组,本函数将按照相应的条目把它合并为另一个数组。然而,如果数组具有相同的数组键名,后一个值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。

Example #1 array_merge_recursive() 例子

<?php
$ar1 
= array("color" => array("favorite" => "red"), 5);
$ar2 = array(10"color" => array("favorite" => "green""blue"));
$result array_merge_recursive($ar1$ar2);
?>

$result 成为:

Array
(
  [color] => Array
    (
      [favorite] => Array
        (
          [0] => red
          [1] => green
        )

      [0] => blue
    )

  [0] => 5
  [1] => 10
)

参见 array_merge()


«  array_merge
» array_multisort
快速导航

Copyright © 2016 phpStudy | 皖ICP备18014864号-4