Wordpress 相册插件 NextGEN-Gallery 添加目录将中文转为拼音的解决办法


NextGEN Gallery是Wordpress中著名的相册插件,遗憾的是不支持中文等unicode字符,本文将介绍如何将目录转换为拼音(添加图集时)。

以NextGEN 1.6.2为例:

“新增图集/图片”的路径是:admin.php?page=nggallery-add-gallery,我们在nextgen-gallery/admin/admin.php中查找“nggallery-add-gallery”,

复制代码 代码如下:

switch ($_GET['page']){
case "nggallery-add-gallery" :
include_once ( dirname (__FILE__) . '/functions.php' ); // admin functions
include_once ( dirname (__FILE__) . '/addgallery.php' ); // nggallery_admin_add_gallery
$ngg->addgallery_page = new nggAddGallery ();
$ngg->addgallery_page->controller();
break;

类nggAddGallery在addgallery.php中,鼠标悬停在”新增图集“Tab上时从浏览器的状态栏可以看到URL是 admin.php?page=nggallery-add-gallery#addgallery , 在addgallery.php中查找"addgallery"看到其调用了:
nggAdmin::create_gallery($newgallery, $defaultpath);
nggAdmin类位于functions.php中,create_gallery函数修改如下:(红色粗体是新增加的行)
复制代码 代码如下:

require_once('cn2pinyin.php');
/**
* nggAdmin - Class for admin operation
*
* @package NextGEN Gallery
* @author Alex Rabe
* @copyright 2007-2010
* @access public
*/
class nggAdmin{
/**
* create a new gallery & folder
*
* 添加中文支持 by:Elf Sundae
*
* @class nggAdmin
* @param string $gallerytitle
* @param string $defaultpath
* @param bool $output if the function should show an error messsage or not
* @return
*/
function create_gallery($gallerytitle, $defaultpath, $output = true) {
global $wpdb, $user_ID;
// get the current user ID
get_currentuserinfo();
//cleanup pathname
$galleryname = sanitize_file_name( $gallerytitle );
// 中文转换为拼音
$galleryname = cn2pinyin($galleryname,1);
$galleryname = apply_filters('ngg_gallery_name', $galleryname);
$nggpath = $defaultpath . $galleryname;
$nggRoot = WINABSPATH . $defaultpath;
$txt = '';

其中cn2pinyin是汉字转换为拼音的函数,位于cn2pinyin.php(新建此文件)中。
cn2pinyin.php
复制代码 代码如下:

<?php
/**
*
* 中文转换为拼音
*
*/
function cn2pinyin($_String, $_Code='gb2312') {
$_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" .
"|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" .
"cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" .
"|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" .
"|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" .
"|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" .
"|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" .
"|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" .
"|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" .
"|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" .
"|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" .
"she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" .
"tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" .
"|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" .
"|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" .
"zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
$_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" .
"|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" .
"|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" .
"|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" .
"|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" .
"|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" .
"|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" .
"|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" .
"|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" .
"|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" .
"|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" .
"|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" .
"|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" .
"|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" .
"|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" .
"|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" .
"|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" .
"|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" .
"|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" .
"|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" .
"|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" .
"|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" .
"|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" .
"|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" .
"|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" .
"|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" .
"|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
$_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
$_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
$_Data = (PHP_VERSION >= '5.0') ? array_combine($_TDataKey, $_TDataValue) : _Array_Combine($_TDataKey, $_TDataValue);
arsort($_Data);
reset($_Data);
if ($_Code != 'gb2312')
$_String = _U2_Utf8_Gb($_String);
$_Res = '';
for ($i = 0; $i < strlen($_String); $i++) {
$_P = ord(substr($_String, $i, 1));
if ($_P > 160) {
$_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1));
$_P = $_P * 256 + $_Q - 65536;
}
$_Res .= _Pinyin($_P, $_Data);
}
return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);
}
function _Pinyin($_Num, $_Data) {
if ($_Num > 0 && $_Num < 160)
return chr($_Num);
elseif ($_Num < -20319 || $_Num > -10247)
return '';
else {
foreach ($_Data as $k => $v) {
if ($v <= $_Num)
break;
}
return $k;
}
}
function _U2_Utf8_Gb($_C) {
$_String = '';
if ($_C < 0x80)
$_String .= $_C;
elseif ($_C < 0x800) {
$_String .= chr(0xC0 | $_C >> 6);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
} elseif ($_C < 0x10000) {
$_String .= chr(0xE0 | $_C >> 12);
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
} elseif ($_C < 0x200000) {
$_String .= chr(0xF0 | $_C >> 18);
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 12 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
}
return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);
}
function _Array_Combine($_Arr1, $_Arr2) {
for ($i = 0; $i < count($_Arr1); $i++)
$_Res[$_Arr1[$i]] = $_Arr2[$i];
return $_Res;
}
//用法:
//第二个参数留空则为gb1232编码
//echo cn2pinyin('中文测试');
//第二个参数随意设置则为utf-8编码
//echo cn2pinyin('中文测试',1);
?>

download cn2pinyin.php at: http://xiazai.phpstudy.net/201012/yuanma/cn2pinyin.rar
另外,修改“新增图集”中的名称支持字符提示:
addgallery.php 中,Line:304
复制代码 代码如下:

function tab_addgallery() {
?>
<!-- create gallery -->
/// ....
<?php _e('Create a new , empty gallery below the folder', 'nggallery') ;?> <strong><?php echo $this->defaultpath ?></strong><br />
<?php } ?>
<i>(图集名称支持以下字符:中文、A-Z、a-z、0-9、-、_ ,中文将自动转换为拼音)</i></td>
</tr>
<?php do_action('ngg_add_new_gallery_form'); ?>
</table>
//...
</form>相关阅读:
PHP开发大型项目的一点经验
实用的js 焦点图切换效果 结构行为相分离
JavaScript Table排序 2.0 (更新)
网页制作基础 声明文档类型描述(DTD
asp.net 不用组件的URL重写(适用于较大型项目)
form中限制文本字节数js代码
有关于IE8 Beta 1两个提醒
原创javascript小游戏实现代码
ASP.NET 应用程序的扩展策略
Linq to Entities in Ado.net EF的事务
ajax XMLHTTP Post Form时的表单乱码综合解决
用SQL批量插入数据的存储过程
浅析PHP创建ZIP档案文件技巧
鼠标放上去则向上向下滚动的代码" target="_blank">鼠标放上去则向上向下滚动的代码
快速导航

Copyright © 2016 phpStudy | 皖ICP备18014864号-4