mb_ereg_match

mb_ereg_match

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

mb_ereg_matchRegular expression match for multibyte string

说明

bool mb_ereg_match ( string $pattern , string $string [, string $option = "msr" ] )

A regular expression match for a multibyte string

参数

pattern

The regular expression pattern.

string

The string being evaluated.

option

返回值

Returns TRUE if string matches the regular expression pattern, FALSE if not.

注释

Note:

mb_regex_encoding() 指定的内部编码或字符编码将会当作此函数用的字符编码。

参见


 • mb_check_encoding
 • mb_convert_case
 • mb_convert_encoding
 • mb_convert_kana
 • mb_convert_variables
 • mb_decode_mimeheader
 • mb_decode_numericentity
 • mb_detect_encoding
 • mb_detect_order
 • mb_encode_mimeheader
 • mb_encode_numericentity
 • mb_encoding_aliases
 • mb_ereg
 • mb_eregi
 • mb_eregi_replace
 • mb_ereg_match
 • mb_ereg_replace
 • mb_ereg_search
 • mb_ereg_search_getpos
 • mb_ereg_search_getregs
 • mb_ereg_search_init
 • mb_ereg_search_pos
 • mb_ereg_search_regs
 • mb_ereg_search_setpos
 • mb_get_info
 • mb_http_input
 • mb_http_output
 • mb_internal_encoding
 • mb_language
 • mb_list_encodings
 • mb_output_handler
 • mb_parse_str
 • mb_preferred_mime_name
 • mb_regex_encoding
 • mb_regex_set_options
 • mb_send_mail
 • mb_split
 • mb_strcut
 • mb_strimwidth
 • mb_stripos
 • mb_stristr
 • mb_strlen
 • mb_strpos
 • mb_strrchr
 • mb_strrichr
 • mb_strripos
 • mb_strrpos
 • mb_strstr
 • mb_strtolower
 • mb_strtoupper
 • mb_strwidth
 • mb_substitute_character
 • mb_substr
 • mb_substr_count
 • PHP MySQL HTML CSS JavaScript MSSQL AJAX .NET JSP Linux Mac ASP 服务器 SQL jQuery C# C++ java Android IOS oracle MongoDB SQLite wamp 交通频道

  无数据提示还没有评论,楼主喊你快去抢前排~~~我要评论
  微信扫码登陆

  打开 微信
  扫一扫登录