HTML URL 编码

下面是用 URL 编码形式表示的 ASCII 字符(十六进制格式)。

十六进制格式用于在浏览器和插件中显示非标准的字母和字符。

URL 编码 - 从 %00 到 %8f

ASCII Value URL-encode ASCII Value URL-encode ASCII Value URL-encode
? %00 0 %30 ` %60
  %01 1 %31 a %61
  %02 2 %32 b %62
  %03 3 %33 c %63
  %04 4 %34 d %64
  %05 5 %35 e %65
  %06 6 %36 f %66
  %07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
  %0b ; %3b k %6b
  %0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
  %0e > %3e n %6e
  %0f ? %3f o %6f
  %10 @ %40 p %70
  %11 A %41 q %71
  %12 B %42 r %72
  %13 C %43 s %73
  %14 D %44 t %74
  %15 E %45 u %75
  %16 F %46 v %76
  %17 G %47 w %77
  %18 H %48 x %78
  %19 I %49 y %79
  %1a J %4a z %7a
  %1b K %4b { %7b
  %1c L %4c | %7c
  %1d M %4d } %7d
  %1e N %4e ~ %7e
  %1f O %4f   %7f
space %20 P %50 %80
! %21 Q %51   %81
" %22 R %52 ? %82
# %23 S %53 ? %83
$ %24 T %54 ? %84
% %25 U %55 %85
& %26 V %56 ? %86
' %27 W %57 ? %87
( %28 X %58 ? %88
) %29 Y %59 %89
* %2a Z %5a ? %8a
+ %2b [ %5b ? %8b
, %2c \ %5c ? %8c
- %2d ] %5d   %8d
. %2e ^ %5e ? %8e
/ %2f _ %5f   %8f

URL 编码 - 从 %90 到 %ff

ASCII Value URL-encode ASCII Value URL-encode ASCII Value URL-encode
  %90 à %c0 e %f0
%91 á %c1 ? %f1
%92 ? %c2 ò %f2
%93 ? %c3 ó %f3
%94 ? %c4 ? %f4
? %95 ? %c5 ? %f5
%96 ? %c6 ? %f6
%97 ? %c7 ÷ %f7
? %98 è %c8 ? %f8
? %99 é %c9 ù %f9
? %9a ê %ca ú %fa
? %9b ? %cb ? %fb
? %9c ì %cc ü %fc
  %9d í %cd y %fd
? %9e ? %ce t %fe
? %9f ? %cf ? %ff
  %a0 D %d0    
? %a1 ? %d1    
%a2 ò %d2    
%a3 ó %d3    
  %a4 ? %d4    
%a5 ? %d5    
| %a6 ? %d6    
§ %a7   %d7    
¨ %a8 ? %d8    
? %a9 ù %d9    
a %aa ú %da    
? %ab ? %db    
? %ac ü %dc    
ˉ %ad Y %dd    
? %ae T %de    
ˉ %af ? %df    
° %b0 à %e0    
± %b1 á %e1    
2 %b2 a %e2    
3 %b3 ? %e3    
%b4 ? %e4    
μ %b5 ? %e5    
? %b6 ? %e6    
· %b7 ? %e7    
? %b8 è %e8    
1 %b9 é %e9    
o %ba ê %ea    
? %bb ? %eb    
? %bc ì %ec    
? %bd í %ed    
? %be ? %ee    
? %bf ? %ef